Pitanje:

Da li hidžretska godina plaćanja zekjata počinje kada se upotpuni nisab zekjata, što je 6640 KM? I kada dobiješ stanje 6640 KM, trebaš čekati godinu dana, pa onda ako još imaš toliko ili više, trebaš platiti 2.5 % od toga u ime zekjata? A sve drugo što daješ će se računati kao sadaka?

Odgovor:

Zekjatska godina se počinje računati od momenta kada se ispuni uvjet nisaba (6640 KM). Nakon godinu dana, ukoliko nisab i dalje postoji, daje se 2,5% ukupnog postojećeg iznosa. Sva druga dobrovoljna davanja tokom godine, koja se ne čine s namjerom izvršenja zekjata, tretiraju se kao obična sadaka.